གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་  དེད་གཡོགཔ་༼ ས་སྟོང་ ༡ ༽ གི་དོན་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ ནཱ་གཡེབ་གནང་།